Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 22 maj 2020 – Renesola UK Ltd mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Mål C-209/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parter i det nationella målet

Klagande: Renesola UK Ltd

Motpart: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Giltighets- och tolkningsfrågor

Strider kommissionens genomförandeförordning nr 1357/2013/EU,1 i den del det där föreskrivs att ursprungslandet för solcellsmoduler som tillverkas av material som kommer från flera länder ska anses vara det land där solcellerna har tillverkats, mot artikel 24 i rådets förordning nr 2913/92/EEG2 (gemenskapens tullkodex), enligt vilken varor vars tillverkning skett inom mer än ett land ska anses ha sitt ursprung i det land där de genomgick den sista väsentliga och ekonomiskt berättigade bearbetning eller behandling som skedde i ett företag utrustat för det ändamålet och som resulterade i tillverkningen av en ny produkt eller innebar ett viktigt steg i tillverkningen, och är den således ogiltig?

Om förordning nr 1357/2013 är ogiltig, ska artikel 24 i gemenskapens tullkodex tolkas så, att det utgör väsentlig bearbetning eller behandling att sätta samman solcellsmoduler av solceller och andra delar?

____________

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1357/2013 av den 17 december 2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EUT L 341, 2013, s. 47).

2 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).