Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Eisenstadt (Rakousko) dne 11. března 2020 – IR v. Volkswagen AG

(Věc C-134/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Eisenstadt

Účastníci původního řízení

Žalobce: IR

Žalovaná: Volkswagen AG

Předběžné otázky

Je třeba vykládat čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20071 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla v tom smyslu, že je nepřípustné takové vybavení vozidla ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení č. 715/2007, jestliže je ventil recirkulace výfukových plynů, tedy konstrukční část, která by mohla mít vliv na emise, konstruován tak, že míra recirkulace výfukových plynů, tedy podíl výfukových plynů, který je recirkulován, je regulován tak, že ventil zajišťuje chod s nízkým obsahem škodlivých látek pouze při teplotě mezi 15 a 33 °C a jen ve výšce nižší než 1 000 metrů nad mořem a mimo toto teplotní okno v mezích deseti stupňů Celsia a ve výšce nad 1 000 metrů nad mořem postupně v rámci 250 výškových metrů klesá lineárně až na nulu, a tím dochází ke zvýšení emisí NOx nad mezní hodnoty stanovené nařízením č. 715/2007?

Má pro posouzení otázky pod písm. a) význam, zda uvedené vybavení vozidla je nezbytné k ochraně motoru před poškozeními?

Má pro posouzení otázky pod písm. b) dále význam, zda část motoru, kterou je třeba chránit před poškozením, je ventil recirkulace výfukových plynů?

Má pro posouzení otázky pod písm. a) význam, zda vybavení vozidla uvedené v otázce pod písm. a) již bylo namontováno do vozidla při jeho výrobě nebo zda úprava ventilu recirkulace výfukových plynů popsaná v otázce pod písm. a) má být do vozidla vmontována jako oprava ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES2 ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží?

____________

1 Úř. věst. 2007, L 171, s. 1.

2 Úř. věst. 1999, L 171, s. 12.