Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Eisenstadt (Austria) 11. märtsil 2020 – IR versus Volkswagen AG

(kohtuasi C-134/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Eisenstadt

Põhikohtuasja pooled

Hageja: IR

Kostja: Volkswagen AG

Eelotsuse küsimused

a)    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 715/20071 , mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et vastavalt määruse nr 715/2007 artikli 1 lõikele 1 on keelatud selline autovarustus, mille puhul on heitgaasitagastusklapp (seega osa, mis võib mõjutada heitmeid) konstrueeritud selliselt, et selle seadistamine mõjutab heitgaasitagastuse määra (seega tagasi suunatava heitme osakaalu) nii, et see tagab saasteainete heitkoguseid piirava režiimi ainult vahemikus 15 °C kuni 33 °C ja ainult madalamal kui 1000 meetrit merepinnast ning väljaspool nimetatud temperatuurivahemikku väheneb nimetatud määr olukorras, kus temperatuur muutub 10 °C võrra ja kõrgus 1000 meetrit merepinnast ületatakse 250 meetri võrra, lineaarselt nullini, mistõttu ületavad lämmastikoksiidide (NOX) heitkogused määrusega nr 715/2007 kehtestatud piirväärtusi?

b)    Kas küsimusele a vastamisel on oluline, kas küsimuses a kirjeldatud autovarustus on vajalik selleks, et kaitsta mootorit kahjustuste eest?

c)    Kas küsimusele b vastamisel on oluline ka see, kas mootori osa, mida tuleb kahjustuste eest kaitsta, on heitgaasitagastusklapp?

d)    Kas küsimusele a vastamisel on oluline, kas selles küsimuses nimetatud autovarustus lisati sõidukile juba tootmise käigus või lisati küsimuses a kirjeldatud heitgaasitagastusklapp eesmärgiga sõidukit parandada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiivi 1999/44/EÜ2 tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta artikli 3 lõike 2 tähenduses?

____________

1 ELT 2007, L 171, lk 1.

2 EÜT 1999, L 171, lk 12; ELT eriväljaanne 13/24, lk 26.