Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Eisenstadt (Österrike) den 11 mars 2020 – IR mot Volkswagen AG

(Mål C-134/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Eisenstadt

Parter i det nationella målet

Klagande: IR

Motpart: Volkswagen AG

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007(1 ) av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon tolkas så att det inte är tillåtet att installera en anordning på ett fordon i den mening som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 715/2007 vilken gör att avgasåterföringsventilen – det vill säga en komponent som kan påverka utsläppen – är konstruerad så att avgasåterföringstakten, det vill säga andelen av avgaser som återförs, regleras så att ventilen endast garanterar ett läge med låga utsläpp mellan 15 och 33 grader Celsius och endast under 1 000 meters höjd över havet, men att avgasåterföringen utanför detta temperaturintervall, över loppet av 10 grader Celsius, och från 1 000 meter över havet över loppet 250 meter över havet, linjärt minskas till 0, vilket således leder till en höjning av NOx-utsläppen över gränsvärdena som föreskrivs i förordning (EG) nr 715/2007?

Har det betydelse för bedömningen av fråga a) huruvida den fordonsutrustning som anges i nämnda fråga är nödvändig för att skydda motorn mot skador?

Har det vidare betydelse för bedömningen av fråga b) huruvida den del av motorn som ska skyddas mot skador är avgasåterföringsventilen?

Har det betydelse för bedömningen av fråga a) huruvida den fordonsutrustning som anges i nämnda fråga installerades redan vid tillverkningen av fordonet eller huruvida den reglering av avgasåterföringsventilen som beskrivs i fråga a) ska installeras i fordonet i egenskap av en reparation i den mening som avses i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG(2 ) av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier?

____________

(1 ) EUT L 171, 2007, s. 1.

(2 ) EGT L 171, 1999, s. 12.