Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Италия), постъпило на 4 юни 2020 г. — PG/Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Дело C-236/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Страни в главното производство

Жалбоподател: PG

Ответник: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Преюдициални въпроси

Допускат ли членове 20, 21, 31, 33 и 34 от Хартата на основните права на Европейския съюз, Директива 1999/70/ЕО1 за срочната работа (клаузи 2 и 4), Директива 1997/81/ЕО2 за работа при непълно работно време (клауза 4), Директива 2003/88/ЕО за работното време (член 7), Директива 2000/78/CE3 (член 1, член 2, параграф 2, буква a) по отношение на равното третиране в областта на заетостта и професиите, прилагането на национална правна уредба като италианската, съдържаща се в Закон 374/91 и [последващите изменения] и Законодателен декрет 92/2016, както е тълкувана в постоянната съдебна практика, съгласно която мировите съдии като почетни съдии не само не са приравнени на съдиите с „тоги“ по трудово възнаграждение, здравно и социално осигуряване, но са изключени изцяло от всяка форма на здравна и социалноосигурителна закрила, гарантирана на работника или служителя от публичния сектор?

Допускат ли общностните принципи на самостоятелност и независимост на правораздавателната дейност и по-специално член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз прилагането на национална правна уредба като италианската, съгласно която мировите съдии като почетни съдии не само не са приравнени на съдиите с „тоги“ по трудово възнаграждение, здравно и социално осигуряване, но са изключени изцяло от всяка форма на здравна и социалноосигурителна закрила, гарантирана на работника или служителя от публичния сектор?

Допуска ли клауза 5 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) на 18 март 1999 г., което се съдържа в приложение към Директива 1999/70/ЕО, прилагането на национална правна уредба като италианската, съгласно която назначаването за първоначално определен срок от 8 години (четири плюс четири) на мировите съдии като почетни съдии може да бъде систематично продължавано с още 4 години, вместо да се преобразува в трудово правоотношение за неопределено време, без да е предвидена ефективна и възпираща санкция?

____________

1     Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 1999 г., стр. 43, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129).

2     Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) (ОВ L 14, 1998 г., стр. 9, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 35).

3     Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).