Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Itálie) dne 4. června 2020 – PG v. Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Věc C-236/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Účastníci původního řízení

Žalobce: PG

Žalovaní: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Předběžné otázky

Brání články 20, 21, 31, 33 a 34 Listiny základních práv Evropské unie, směrnice 1997/70/ES1 o pracovních poměrech na dobu určitou (ustanovení 2 a 4), směrnice 1997/81/ES2 o částečném pracovním úvazku (ustanovení 4), směrnice 2003/88/ES o pracovní době (článek 7), směrnice 2000/78/ES3 [článek 1, čl. 2 odst. 2 písm. a)], v oblasti rovného zacházení v zaměstnání a povolání, použití takové vnitrostátní právní úpravy, jako je italská právní úprava obsažená v zákoně 374/91 ve znění pozdějších úprav a v legislativním nařízení č. 92/2016 tak, jak je vykládáno v ustálené judikatuře, podle které kromě toho, že takoví smírčí soudci, jako jsou honorární soudci, nejsou po stránce platových poměrů a nároku na sociální zabezpečení postaveni na roveň profesionálním soudcům, jsou zcela vyloučeni z jakékoli formy ochrany v oblasti sociálního zabezpečení zaručené zaměstnancům ve veřejné správě?

Brání zásady Společenství v oblasti nezávislosti a nestrannosti funkce soudce a zejména článek 47 Listiny základních práv Evropské unie použití takové vnitrostátní právní úpravy, jako je italská právní úprava, podle které kromě toho, že takoví smírčí soudci, jako jsou honorární soudci, nejsou po stránce platových poměrů a nároku na sociální zabezpečení postaveni na roveň profesionálním soudcům, jsou zcela vyloučeni z jakékoli formy ochrany v oblasti sociálního zabezpečení zaručené zaměstnancům ve veřejné správě?

Brání ustanovení 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS dne 18. března 1999, která je přílohou směrnice 1999/70/ES, použití takové právní úpravy, jako je italská právní úprava, podle které pracovní poměr na dobu určitou takových smírčích soudců, jako jsou honorární soudci, který je původně stanoven na 8 let (čtyři plus čtyři), lze soustavně prodlužovat o další čtyři roky, aniž je – v případě, že nedojde k jeho převedení na pracovní poměr na dobu neurčitou – stanovena účinná a odrazující sankce.

____________

1     Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, s. 43).

2     Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 14, s. 9).

3     Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16).