Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italien) den 4. juni 2020 – PG mod Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Sag C-236/20)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: PG

Sagsøgt: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 20, 21, 31, 33 og 34 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, direktiv 1999/70/EF 1 vedrørende tidsbegrænset ansættelse (§ 2 og § 4), direktiv 1997/81/EF 2 vedrørende deltidsarbejde (§ 4), direktiv 2003/88/EF om arbejdstiden (artikel 7) og direktiv 2000/78/EF 3 [artikel 1 og artikel 2, stk. 2, litra a)] om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv til hinder for anvendelse af en national lovgivning som den italienske lovgivning, der er fastsat ved legge 374/91 (lov nr. 374/91) og [efterfølgende ændringer] og decreto legislativo 92/2016 (lovdekret nr. 92/2016), som fortolket i fast retspraksis, hvorefter fredsdommere i deres egenskab af honorære dommere, ud over ikke at være ligestillede med ordinære dommere med hensyn til aflønning, bistandsydelser og social sikring, er fuldstændigt afskåret fra enhver form for bistandsydelse og social sikring, som er garanteret offentligt ansatte?

Er de EU-retlige principper om domstolenes selvstændighed og uafhængighed, og navnlig artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, til hinder for anvendelse af en national lovgivning som den italienske lovgivning, hvorefter fredsdommere i deres egenskab af honorære dommere, ud over ikke at være ligestillede med ordinære dommere med hensyn til aflønning, bistandsydelser og social sikring, er fuldstændigt afskåret fra enhver form for bistandsydelse og social sikring, som er garanteret offentligt ansatte?

Er § 5 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der blev indgået den 18. marts 1999 af EFS, UNICE og CEEP, og som er knyttet som bilag til direktiv 1999/70/EF, til hinder for anvendelse af en national lovgivning som den italienske lovgivning, hvorefter et tidsbegrænset hverv for fredsdommere, som honorære dommere, der oprindeligt var fastsat til otte år (fire plus fire), systematisk kan forlænges med yderligere fire år, uden at der som alternativ til at ændre ansættelsesforholdet til et tidsubegrænset ansættelsesforhold er foreskrevet effektive og afskrækkende sanktioner?

____________

1     Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT 1999, L 175, s. 43).

2     Rådets direktiv 97/81/EF af 15.12.1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS - Bilag: Rammeaftale om deltidsarbejde (EFT 1998, L 14, s. 9).

3     Rådets direktiv 2000/78/EF af 27.11.2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT 2000, L 303, s. 16).