Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Itālija) – PG/Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Lieta C-236/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Pamatlietas puses

Prasītāja: PG

Atbildētāji: Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20., 21., 31., 33. un 34. panti, Direktīvas Nr. 1999/70/EK 1 par [..] darbu uz noteiktu laiku (2. un 4. klauzula), Nr. 1997/81/EK 2 par [..] nepilna darba laika darbu (4. klauzula), Nr. 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (7. pants), Nr. 2000/78/EK 3 (1. pants, 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts) jautājumā ar vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību un profesiju, nepieļauj tāda valsts tiesiskā regulējuma piemērošanu, kāds ir Itālijas likums 374/91 un [vēlākie grozījumi] un dekrētlikums 92/2016, kā tas konstanti tiek interpretēts judikatūrā, atbilstoši kurai miertieneši, kas ir goda tiesneši, papildus tam, ka tie nav pielīdzināmi amatā patstāvīgi iecelto tiesnešu ekonomiskajam, labklājības un sociālās drošības režīmam, ir pilnībā izslēgti no jebkāda veida labklājības un sociālās drošības aizsardzības, kas tiek garantēta valsts darbiniekam.

Vai Kopienas principi tiesu varas autonomijas un neatkarības jomā un it īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants nepieļauj tāda valsts tiesiskā regulējuma piemērošanu, kāds ir spēkā Itālijā un atbilstoši kuram miertiesneši, kas ir goda tiesneši, papildus tam, ka tie nav pielīdzināmi amatā pastāvīgi iecelto tiesnešu ekonomiskajam, labklājības un sociālās drošības režīmam, ir pilnībā izslēgti no jebkāda veida labklājības un sociālās drošības aizsardzības, kas tiek garantēta valsts darbiniekam.

Vai UNICE, CEEP un EAK 1999. gada 18. martā noslēgtā pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, kas ir pievienots pielikumā Direktīvai 1999/70/EK, 5. klauzula nepieļauj tāda valsts tiesiskā regulējuma piemērošanu, kāds ir spēkā Itālijā un saskaņā ar kuru miertiesnešu iecelšanu par goda tiesnešiem uz noteiktu laiku, kas sākotnēji bija 8 gadi (četri plus četri), var sistemātiski pagarināt vēl par 4 gadiem, alternatīvi to pārvēršanai attiecībās uz nenoteiktu laiku neparedzot nekādas efektīvas un preventīvas sankcijas.

____________

1     Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).

2     Padomes Direktīva 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu – Pielikums: Pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu (OV 1998, L 14, 9. lpp.).

3     Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.).