Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italija) 4. junija 2020 – PG/Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Zadeva C-236/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PG

Tožene stranke: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali členi 20, 21, 31, 33 in 34 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter direktive 1999/70/ES1 o delu za določen čas (določbi 2 in 4), 1997/81/ES2 o delu s krajšim delovnim časom (določba 4), 2003/88/ES o delovnem času (člen 7) in 2000/78/ES3 (člen 1(2)(a)) o enakem obravnavanju pri zaposlovanju in delu, nasprotujejo uporabi nacionalne zakonodaje – kakršna je italijanska, določena v zakonu št. 374/91, kot je bil spremenjen, in zakonski uredbi 92/2016, kot se ustaljeno razlaga v sodni praksi – v skladu s katero so mirovni sodniki kot častni sodniki, poleg tega, da v okviru plačnega sistema ter sistema socialnega varstva in pokojninskega zavarovanja niso izenačeni s poklicnimi sodniki, popolnoma izključeni iz vseh oblik sistema socialnega varstva in pokojninskega zavarovanja, ki je zagotovljeno delavcu, zaposlenemu v javnem sektorju?

Ali načela Evropske unije na področju samostojnosti in neodvisnosti sodniške funkcije in zlasti člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotujejo uporabi nacionalne zakonodaje, kakršna je italijanska, v skladu s katero so mirovni sodniki kot častni sodniki, poleg tega, da v okviru plačnega sistema ter sistema socialnega varstva in pokojninskega zavarovanja niso izenačeni s poklicnimi sodniki, popolnoma izključeni iz vseh oblik sistema socialnega varstva in pokojninskega zavarovanja, ki je zagotovljeno delavcu, zaposlenemu v javnem sektorju?

Ali določba 5 okvirnega sporazuma ETUC-UNICE-CEEP o delu za določen čas, sklenjenega 18. marca 1999, iz Priloge k Direktivi 1999/70/ES, nasprotuje uporabi nacionalne zakonodaje, kakršna je italijanska, v skladu s katero se lahko zaposlitev za določen čas mirovnih sodnikov kot častnih sodnikov, ki je sprva določena za 8 let (štiri leta in nato še štiri), sistematično podaljša za nadaljnja 4 leta, ne da bi bila kot alternativa spremembi v delovno razmerje za nedoločen čas določena učinkovita in odvračilna sankcija?

____________

1     Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).

2     Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 267).

3     Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79).