Language of document :

Преюдициално запитване от Polymeles Protodikeio Athinon (Гърция), постъпило на 5 юни 2020 г. — DP, SG/Trapeza Peiraios AE

(Дело C-243/20)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Polymeles Protodikeio Athinon

Страни в главното производство

Ищци: DP, SG

Ответник: Trapeza Peiraios AE

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 8 от Директива 93/13/ЕИО1 , който предвижда възможността държавите членки да приемат по-строги разпоредби с цел да осигурят максимална степен на защита за потребителите, да се тълкува в смисъл, че държава членка може да не транспонира член 1, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО в националното си право и да разреши съдебен контрол върху клаузи, които отразяват императивни или диспозитивни законови или подзаконови разпоредби?

Може ли да се счита, че член 1, параграф 2, първа и втора алинея [втора алинея липсва в текста на български език на Директива 93/13, бел. прев.] от Директива 93/13/ЕИО, макар и да не е изрично транспониран в гръцкото право, е приет косвено, в съответствие със съдържанието на член 3, параграф 1 и член 4, параграф 1 от тази директива, както същото е било транспонирано в разпоредбата на член [2], алинея [6] от Закон № 225[1]/1994?

Включва ли се в понятието за неравноправни клаузи и за техния обхват — както те са дефинирани в разпоредбите на член 3, параграф 1 и член 4, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО — изключението, предвидено в член 1, параграф 2, първа и втора алинея [втора алинея липсва в текста на български език на Директива 93/13, бел. прев.] от тази директива?

Може ли клауза от договор за кредит, сключен между потребител и кредитна институция, която отразява съдържанието на диспозитивна норма на държавата членка, да подлежи на контрол относно неравноправния характер на общите условия на договора в съответствие с разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО, ако тази клауза не е била предмет на отделно договаряне?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).