Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Polymeles Protodikeio Athinon (Řecko) dne 5. června 2020 – DP, SG v. Trapeza Peiraios AE

(Věc C-243/20)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastníci původního řízení

Žalobci: DP, SG

Žalovaná: Trapeza Peiraios AE

Předběžné otázky

Musí být článek 8 směrnice 93/13/EHS1 , který členským státům umožňuje přijmout přísnější ustanovení, aby zajistily nejvyšší stupeň ochrany spotřebitele, vykládán v tom smyslu, že členský stát nemusí provést do svého vnitrostátního práva čl. 1 odst. 2 směrnice 93/13/EHS a může tak umožnit soudní přezkum ujednání, která odrážejí závazné [kogentní] nebo dispozitivní právní a správní předpisy?

Lze mít za to, že čl. 1 odst. 2 první a druhý pododstavec [české znění článku 1 směrnice 93/13 pododstavce neobsahuje] směrnice 93/13/EHS, ačkoli nebyl výslovně proveden do řeckého práva, byl přijat nepřímo, v souladu s obsahem čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice, jelikož ten byl proveden v ustanovení čl. [2] odst. [6] zákona č. 225[1]/1994?

Spadá pod pojem zneužívající ujednání a do rozsahu jejich působnosti, jak jsou definována v ustanoveních čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 směrnice 93/13/EHS, výjimka uvedená v čl. 1 odst. 2 prvního a druhého pododstavce této směrnice [české znění článku 1 směrnice 93/13 pododstavce neobsahuje]?

Může být ujednání úvěrové smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a úvěrovou institucí, které odráží obsah dispozitivního pravidla členského státu, podřízeno přezkumu zneužívající povahy všeobecných obchodních podmínek v souladu s ustanoveními směrnice 93/13/EHS, pokud toto ujednání nebylo předmětem samostatného vyjednávání?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).