Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Polymeles Protodikeio Athinon (Grækenland) den 5. juni 2020 – DP og SG mod Trapeza Peiraios AE

(Sag C-243/20)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Polymeles Protodikeio Athinon

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DP og SG

Sagsøgt: Trapeza Peiraios AE

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 8 i direktiv 93/13/EØF1 , ifølge hvilken medlemsstaterne kan vedtage strengere bestemmelser for at sikre en mere omfattende beskyttelse af forbrugerne, fortolkes således, at en medlemsstat kan undlade at gennemføre direktiv 93/13/EØF’s artikel 1, stk. 2, i sin nationale retsorden og tillade domstolsprøvelsen af kontraktvilkår, der afspejler bindende eller deklaratoriske love eller administrative bestemmelser?

Kan det antages, at artikel 1, stk. 2, første og andet punktum [o.a.: andet punktum findes ikke i den danske version af direktiv 93/13], i direktiv 93/13/EØF, selv om bestemmelsen ikke udtrykkeligt er blevet gennemført i den hellenske retsorden, alligevel indirekte er blevet vedtaget i overensstemmelse med indholdet af direktivets artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, således som den er blevet gennemført ved bestemmelsen i artikel [2], stk. [6], i lov nr. 225[1]/1994?

Omfatter begrebet urimelige kontraktvilkår og deres rækkevidde, således som de er defineret i bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, i direktiv 93/13/EØF, undtagelsen i direktivets artikel 1, stk. 2, første og andet punktum [o.a.: andet punktum findes ikke i den danske version af direktiv 93/13]?

Kan et kontraktvilkår i en kreditaftale indgået mellem en forbruger og et kreditinstitut, der afspejler indholdet af en deklaratorisk bestemmelse i den nationale lovgivning, gøres til genstand for vurdering af, hvorvidt de generelle kontraktvilkår er urimelige i henhold til bestemmelserne i direktiv 93/13/EØF, såfremt dette kreditvilkår ikke har været genstand for individuel forhandling?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).