Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Polymeles Protodikeio Athinon (Kreeka) 5. juunil 2020. aastal – DP, SG versus Trapeza Peiraios AE

(kohtuasi C-243/20)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Polymeles Protodikeio Athinon

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: DP, SG

Kostja: Trapeza Peiraios AE

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 93/13/EMÜ1 artiklit 8, milles on nähtud ette, et liikmesriigid võivad vastu võtta rangemad sätted, et tagada tarbijate kaitstuse kõrgem tase, tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik võib jätta direktiivi 93/13/EMÜ artikli 1 lõike 2 oma riigisisesesse õiguskorda üle võtmata ja lubada kohtul kontrollida tingimusi, mis kordavad imperatiivsetes või dispositiivsetes õigusnormides sätestatut?

Kas võib asuda seisukohale, et direktiivi 93/13/EMÜ artikli 1 lõike 2 esimene ja teine lõik [teist lõiku direktiivi 93/13 eestikeelses versioonis ei ole, tõlkija märkus], mida ei ole küll Kreeka õigusesse sõnaselgelt üle võetud, on vastavalt selle direktiivi artikli 3 lõike 1 ja artikli 4 lõike 1 sisule üle võetud kaudselt, kui see sisu on üle võetud seaduse nr 225[1]/1994 artikli 2 lõikesse 6?

Kas mõiste „ebaõiglased tingimused“ ja nende ulatus niisugusena, nagu need on määratletud direktiivi 93/13/EMÜ artikli 3 lõikes 1 ja artikli 4 lõikes 1, hõlmab selle direktiivi artikli 1 lõike 2 esimeses ja teises lõigus [teist lõiku direktiivi 93/13 eestikeelses versioonis ei ole, tõlkija märkus] sätestatud erandit?

Kas tarbija ja krediidiasutuse vahel sõlmitud krediidilepingu tingimuse, mis kajastab liikmesriigi dispositiivse õigusnormi sisu, võib allutada lepingu tüüptingimuste ebaõigluse kontrollile vastavalt direktiivi 93/13/EMÜ sätetele, kui selles tingimuses ei ole eraldi läbi räägitud?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (ΕÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).