Language of document :

A Polymeles Protodikeio Athinon (Görögország) által 2020. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DP, SG kontra Trapeza Peiraios AE

(C-243/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Polymeles Protodikeio Athinon

Az alapeljárás felei

Felperesek: DP, SG

Alperes: Trapeza Peiraios AE

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv1 8. cikkét – amely a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el annak érdekében, hogy a fogyasztóknak magasabb szintű védelmet biztosítsanak –, hogy valamely tagállam mellőzheti a 93/13/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a saját nemzeti jogába történő átültetését és engedélyezheti az olyan feltételek bírósági felülvizsgálatát, amelyek kötelező érvényű vagy diszpozitív törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket tükröznek?

2)    Úgy tekinthető-e, hogy a 93/13/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének első és második albekezdését [a 93/13 irányelv magyar nyelvi változatában nem szerepel második albekezdés] – bár azt a görög jogba kifejezetten nem ültették át – az irányelv 225[1]/1994. sz. törvény [(2)]. cikkének [(6)]. bekezdése által átvett 3. cikke (1) bekezdésének és 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően közvetetten alkalmazták?

3)    Beletartozik-e a tisztességtelen feltételek 93/13/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének és 4. cikke (1) bekezdésének rendelkezései által meghatározott fogalmába és körébe az irányelv 1. cikke (2) bekezdésének első és második albekezdésében [a 93/13 irányelv magyar nyelvi változatában nem szerepel második albekezdés] szereplő kivétel?

4)    A 93/13/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően az általános szerződési feltételek tisztességtelen jellege felülvizsgálatának tárgyát képezheti-e a hitelintézet fogyasztóval kötött hitelszerződésének a tagállam diszpozitív rendelkezésének tartalmát átvevő feltétele, ha e feltételt a felek egyedileg nem tárgyalták meg?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.)