Language of document :

2020 m. birželio 5 d. Polymeles Protodikeio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DP, SG / Trapeza Peiraios AE

(Byla C-243/20)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Polymeles Protodikeio Athinon

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: DP ir SG

Atsakovė: Trapeza Peiraios AE

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal Direktyvos 93/13/EEB1 8 straipsnį, kuriame valstybėms narėms numatyta galimybė priimti griežtesnes nuostatas siekiant užtikrinti aukštesnį vartotojo apsaugos lygį, valstybė narė gali neperkelti Direktyvos 93/13/EEB 1 straipsnio 2 dalies į savo nacionalinę teisę ir leisti teismui vykdyti imperatyvias arba dispozityvias įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas atspindinčių sutarčių sąlygų teisminę peržiūrą?

Ar galima manyti, kad Direktyvos 93/13/EEB 1 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos [vert. past.: Direktyvos 93/13 redakcijoje lietuvių k. antros pastraipos nėra], nors ir nebuvo aiškiai perkeltos į Graikijos teisę, gali būti laikomos priimtomis netiesiogiai, atsižvelgiant į šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį, perkeltą į Įstatymo Nr. 225[1]/1994 [2]straipsnio [6] dalį?

Ar sąvoka „nesąžininga sutarties sąlyga“ ir jos taikymo sritis, kaip jos apibrėžtos Direktyvos 93/13/EEB 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies nuostatose, apima šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje pastraipose [vert. past.: Direktyvos 93/13/EEB redakcijoje lietuvių k. antros pastraipos nėra] numatytą išimtį?

Ar dėl vartotojo ir kredito įstaigos sudarytoje kredito sutartyje numatytos sąlygos, kuri atspindi dispozityvios valstybės narės teisės nuostatos turinį, gali būti atliekamas bendrųjų sutarties sąlygų nesąžiningumo patikrinimas pagal Direktyvos 93/13/EEB nuostatas, jeigu dėl šios sutarties sąlygos nebuvo atskirai derėtasi?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).