Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Polymeles Protodikeio Athinon (Grekland) den 5 juni 2020 – DP, SG mot Trapeza Peiraios AE

(Mål C-243/20)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Polymeles Protodikeio Athinon

Parter i det nationella målet

Kärande: DP, SG

Svarande: Trapeza Peiraios AE

Tolkningsfrågor

Ska artikel 8 i direktiv 93/13/EEG,1 enligt vilken medlemsstaterna får anta strängare bestämmelser för att säkerställa bästa möjliga skydd för konsumenten, tolkas på så sätt att en medlemsstat får låta bli att införliva artikel 1.2 i direktiv 93/13/EEG med sin nationella lagstiftning och tillåta domstolsprövning av villkor som avspeglar bindande författningsföreskrifter eller dispositiva bestämmelser?

Kan det anses att artikel 1.2 första och andra stycket [andra stycket finns inte i den svenska versionen av direktiv 93/13 – Övers. anm.] i direktiv 93/13/EEG, trots att den inte uttryckligen har införlivats med den grekiska lagstiftningen, ändå har antagits indirekt i överensstämmelse med innehållet i artiklarna 3.1 och 4.1 i direktivet på det sätt som den har införlivats genom bestämmelsen i artikel [2].[6] i lag nr 225[1]/1994?

Omfattar begreppet oskäliga villkor och deras räckvidd, enligt definitionen av dem i bestämmelserna i artiklarna 3.1 och 4.1 i direktiv 93/13/EEG, undantaget i artikel 1.2 första och andra stycket [andra stycket finns inte i den svenska versionen av direktiv 93/13 – Övers. anm.] i direktivet?

Kan ett villkor i ett kreditavtal som har ingåtts mellan en konsument och ett kreditinstitut och avspeglar innehållet i en dispositiv bestämmelse i medlemsstaten bli föremål för prövning av huruvida de allmänna avtalsvillkoren är oskäliga enligt bestämmelserna i direktiv 93/13/EEG när detta villkor inte har varit föremål för individuell förhandling?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169)