Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 7 май 2020 г. — KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover

(Дело C-197/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: KAHL GmbH & Co KG

Ответник: Hauptzollamt Hannover

Преюдициални въпроси

Приложими ли са Обяснителните бележки към подпозиция 1521 90 991 от Комбинираната номенклатура2 в частта, в която е използвана думата „стопени“?

При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос: трябва ли понятието „суров“ по смисъла на подпозиция 1521 90 91 от Комбинираната номенклатура да се тълкува в смисъл, че в тази подпозиция трябва да бъде класиран пчелен восък, който е бил стопен в държавата износител и от който при стопяването механично са били отстранени чужди тела, като в него все още остават чужди тела?

____________

1 Обяснителни бележки към комбинираната номенклатура на Европейския съюз (ОВ С 119, 2019 г., стр. 1)

2 Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3), в редакцията с направените изменения с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1776 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 280, 2019 г., стр. 1).