Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 7. května 2020 – KAHL GmbH & Co KG v. Hauptzollamt Hannover

(Věc C-197/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: KAHL GmbH & Co KG

Žalovaný: Hauptzollamt Hannover

Předběžné otázky

Lze použít vysvětlivky k podpoložce 1521 90991 kombinované nomenklatury2 v míře, v jaké používají slovo „tavený“?

V případě záporné odpovědi na první předběžnou otázku: Je třeba vykládat pojem „surové“ ve smyslu podpoložky 1521 9091 kombinované nomenklatury v tom smyslu, že včelí vosk, který byl roztaven v zemi vývozu a z něhož byly během tavení odstraněny cizorodé látky, přičemž v něm ještě nějaké cizorodé látky zůstávají, musí být zařazen do této podpoložky?

____________

1 Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (Úř. věst. 2019, C 119, s . 1).

2 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 2019, L 280, s. 1).