Language of document :

A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2020. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KAHL GmbH & Co KG kontra Hauptzollamt Hannover

(C-197/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: KAHL GmbH & Co KG

Alperes: Hauptzollamt Hannover

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazandók-e a Kombinált Nómenklatúra1 1521 9099 vámtarifaalszámához fűzött magyarázó megjegyzések2 annyiban, amennyiben azokban a „geschmolzen” (olvasztott) szó szerepel?

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a Kombinált Nómenklatúra 1521 9091 vámtarifaalszáma értelmében vett „nyers” fogalmát, hogy e vámtarifaalszám alá kell besorolni az exportáló országban megolvasztott méhviaszt, amelyből a megolvasztás során mechanikusan eltávolították az idegen testeket, minek eredményeként a méhviaszban még maradnak idegen testek?

____________

1 A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2019. október 9-i (EU) 2019/1776 bizottsági végrehajtási rendelettel (HL 2019. L 280., 1. o.) módosított, a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.).

2 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata (HL 2019. C 119., 1. o.)