Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 7 mei 2020 – KAHL GmbH & Co KG tegen Hauptzollamt Hannover

(Zaak C-197/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: KAHL GmbH & Co KG

Verwerende partij: Hauptzollamt Hannover

Prejudiciële vragen

    Is de toelichting op onderverdeling 1521 90991 van de gecombineerde nomenclatuur2 van toepassing, voor zover daarin het woord „gesmolten” voorkomt?

Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord, moet het begrip „ruw” in de zin van onderverdeling 1521 9091 van de gecombineerde nomenclatuur dan aldus worden uitgelegd dat bijenwas, die in het land van uitvoer is gesmolten en daarbij langs mechanische weg slechts deels van onzuiverheden is ontdaan, in deze onderverdeling moet worden ingedeeld?

____________

1 Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (PB 2019, C 119, blz. 1).

2 Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB 1987, L 256, blz. 1), zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2019/1776 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB 2019, L 280, blz. 1).