Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 7. maja 2020 - KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover

(Zadeva C-197/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: KAHL GmbH & Co KG

Tožena stranka: Hauptzollamt Hannover

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se pojasnjevalne opombe k tarifni podštevilki 1521 90991 kombinirane nomenklature2 uporabljajo v delu, v katerem je v njih uporabljena beseda „stopljeni“?

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje nikalen: ali je treba pojem „surovi“ v smislu tarifne podštevilke 1521 9091 kombinirane nomenklature razlagati tako, da je treba čebelji vosek, ki je bil stopljen v državi izvoznici in iz katerega so bili med topljenjem mehansko izločeni tujki, pri čemer čebelji vosek še vedno vsebuje tujke, uvrstiti pod to tarifno podštevilko?

____________

1 Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije (UL 2019, C 119, str. 1).

2 Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 2, str. 382) kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL 2019, L 280, str. 1).