Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7 maj 2020 – KAHL GmbH & Co KG mot Hauptzollamt Hannover

(Mål C-197/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: KAHL GmbH & Co KG

Motpart: Hauptzollamt Hannover

Tolkningsfrågor

Är de förklarande anmärkningarna till undernummer 1521 90991 i kombinerade nomenklaturen2 tillämpliga i den mån som ordet ”geschmolzen” [”nedsmälta”] används i dessa?

För det fall att den första frågan besvaras nekande: Ska termen ”råa” i den mening som avses i undernummer 1521 9091 i kombinerade nomenklaturen tolkas så, att bivax som har smälts ned i exportlandet och från vilket främmande partiklar mekaniskt har avskilts i samband nedsmältningen, varvid främmande partiklar alltjämt finns kvar i bivaxet, ska klassificeras enligt detta undernummer?

____________

1 Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 119, 2019, s. 1).

2 Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1; svensk specialutgåva område 11, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1776 av den 9 oktober 2019 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 280, 2019, s. 1, och rättelser i EUT L 246, 2019, s. 63, EUT L 13, 2020, s. 58, EUT L 13, 2020, s. 59, EUT L 13, 2020, s. 60, EUT L 31, 2020, s. 10 och EUT L 73, 2020, s. 25).