Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 30 март 2020 г. — Rad Service Srl Unipersonale и др./ Del Debbio SpA и др.

(Дело C-210/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Ответници: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl в качеството на представител на временното обединение от предприятия (ВОП), учредено с предприятията GARC SpA и Edil Moter Srl

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 63 от Директива 2014/24 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година1 относно института на използването на капацитета на други субекти , както и принципите на свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги, посочени в членове 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), прилагането на италианската национална правна уредба в областта на използването на капацитета на други субекти и изключването от процедурите за възлагане, съдържаща се в член 89, параграф 1, четвърто изречение от Кодекса за обществените поръчки, създаден със Законодателен декрет № 50 от 18 април 2016 г., съгласно която в случай на декларации с невярно съдържание, направени от помощното предприятие относно съществуването на предишни влезли в сила присъди за извършени престъпления, потенциално годни да докажат извършването на тежко професионално нарушение, възлагащият орган трябва винаги да изключи икономическия оператор участник в тръжната процедура, без да изисква от него или да му даде възможност да посочи друго подходящо помощно предприятие в замяна на първото, както всъщност е в останалите хипотези, когато субектите, чийто капацитет икономическият оператор възнамерява да използва, не отговарят на съответния критерий за подбор или по отношение на които има задължителни основания за изключване?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО текст от значение за ЕИП (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).