Language of document :

2020 m. kovo 30 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rad Service Srl Unipersonale ir kt. / Del Debbio SpA ir kt.

(Byla C-210/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Kitos apeliacinio proceso šalys: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl, atstovaujanti laikinai įmonių grupei, kurią sudaro GARC SpA ir Edil Moter Srl

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES1 63 straipsnį, nustatantį rėmimosi kitų subjektų pajėgumu institutą, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 49 ir 56 straipsniuose nurodytus įsisteigimo laisvės ir paslaugų teikimo laisvės principus draudžiama taikyti Italijos nacionalinės teisės nuostatas, reglamentuojančias rėmimąsi kitų subjektų pajėgumu ir pašalinimą iš pirkimo sutarties skyrimo procedūrų, įtvirtintas 2016 m. balandžio 18 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 50 nustatyto Viešojo pirkimo sutarčių kodekso 89 straipsnio 1 dalies ketvirtajame sakinyje, pagal kurias tuo atveju, kai pagalbinė įmonė pateikia melagingą pareiškimą dėl įsiteisėjusių apkaltinamųjų nuosprendžių, kuriais galbūt galima įrodyti, kad padarytas rimtas profesinis nusižengimas, perkančioji organizacija visais atvejais turi pašalinti iš konkurso jame dalyvaujantį ekonominės veiklos vykdytoją, nereikalaudama ar nesuteikdama jam galimybės nurodyti kitą tinkamą pagalbinę įmonę, kuri pakeistų pirmąją, kaip tai nustatyta kitais atvejais, kai subjektai, kurių pajėgumu ketina remtis ekonominės veiklos vykdytojas, netenkina atitinkamo atrankos kriterijaus arba dėl kurių yra privalomų pašalinimo pagrindų?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).