Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. martā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Rad Service Srl Unipersonale u.c./Del Debbio SpA u.c.

(Lieta C-210/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl un Cosmo Scavi Srl

Atbildētājas apelācijas instancē: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl kā uzņēmumu pagaidu apvienības, kas izveidota kopā ar GARC SpA un Edil Moter Srl, pilnvarotā persona

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24 1 (2014. gada 26. februāris) 63. pants par paļaušanās uz citu subjektu spējām institūtu, lasot to kopā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49. un 56. pantā noteiktajiem brīvības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības principiem, liedz piemērot tādu Itālijas valsts tiesisko regulējumu citu subjektu spēju izmantošanas jomā un izslēgšanas no iepirkuma procedūrām jomā, kāds ir paredzēts ar 2016. gada 18. aprīļa Leģislatīvo dekrētu Nr. 50 ieviestā Publisko iepirkumu kodeksa 89. panta 1. punkta ceturtajā teikumā, saskaņā ar kuru gadījumā, kad palīguzņēmums iesniedz nepatiesas deklarācijas par to, ka pret šo uzņēmumu nav pasludināti res judicata spēku ieguvuši notiesājoši kriminālspriedumi, kas potenciāli var pierādīt ar profesionālo darbību saistīta smaga pārkāpuma izdarīšanu, līgumslēdzējai iestādei vienmēr ir jāizslēdz uzņēmums – iepirkuma kandidāts, neuzliekot tam pienākumu vai neļaujot tam norādīt kādu citu atbilstošu palīguzņēmumu kā pirmā uzņēmuma aizstājēju, kā tas savukārt ir noteikts citos gadījumos, kuros subjekti, uz kuru spējām uzņēmums ir iecerējis paļauties, neatbilst kādam attiecīgajam atlases kritērijam vai attiecībā uz kuriem pastāv obligāti izslēgšanas iemesli?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).