Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 5 май 2020 г. — Laudamotion GmbH/Verein für Konsumenteninformation

(Дело C-189/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Laudamotion GmbH

Ответник: Verein für Konsumenteninformation

Преюдициални въпроси

Следва ли разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/20121 , и по-специално на член 25, член 17, параграф 3 и член 19 от този регламент, при всички положения с оглед на разпоредбата на член 67 от същия регламент, да се тълкуват в смисъл, че не допускат съдебен контрол за неравноправност на споразуменията за избор на съд, имащи международен елемент, в съответствие с Директива 93/12/ЕИО2 , съответно съгласно съответните национални разпоредби за нейното транспониране?

Следва ли член 25, параграф 1, последната част на първото изречение от Регламент (ЕС) № 1215/2012 („освен ако споразумението е недействително по отношение на материалноправната си действителност съгласно правото на тази държава членка“) да се тълкува в смисъл, че с тази разпоредба се предоставя възможност за съдебен контрол по същество съгласно правото на държавата членка на пророгирания съд, като обемът на този съдебен контрол може и да надхвърля областта на хармонизираното право?

При отрицателен отговор на първия и втория въпрос:

Следва ли националните транспониращи разпоредби, приложими при контрола за неравноправност на договорна клауза в съответствие с Директива 93/12/ЕИО, да се определят съгласно правото на държавата членка на пророгирания съд или по lex causae на държавата членка на сезирания съд?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).

2 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).