Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 5. května 2020 – Laudamotion GmbH v. Verein für Konsumenteninformation

(Věc C-189/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Laudamotion GmbH

Odpůrce: Verein für Konsumenteninformation

Předběžné otázky

Musí být ustanovení nařízení (EU) č. 1215/20121 , zejména článek 25, čl. 17 odst. 3, článek 19, případně také s ohledem na článek 67, vykládány v tom smyslu, že brání přezkumu zneužívajícího charakteru mezinárodních ujednání o příslušnosti podle směrnice 93/13/EHS2 příp. podle příslušných vnitrostátních předpisů, které ji provádí?

Musí být čl. 25 odst. 1 poslední část první věty nařízení (EU) č. 1215 /2012 („pokud tato dohoda není z hlediska své věcné platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná.“) vykládán v tom smyslu, že se tím umožňuje obsahová kontrola podle vnitrostátního práva prorogovaného členského státu, a to i nad rámec harmonizované oblasti práva?

V případě záporné odpovědi na první a druhou otázku:

Řídí se vnitrostátní prováděcí ustanovení použitelná na přezkum zneužívajícího charakteru podle směrnice 93/13/EHS právem prorogovaného členského státu nebo lex causae dovolávaného členského státu?

____________

    1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).

2      Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29).