Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 5. mail 2020 – Laudamotion GmbH versus Verein für Konsumenteninformation

(kohtuasi C-189/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Laudamotion GmbH

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Verein für Konsumenteninformation

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EL) nr 1215/20121 sätteid, eelkõige artiklit 25, artikli 17 lõiget 3 ja artiklit 19 tuleb vajaduse korral ka artiklit 67 silmas pidades tõlgendada nii, et nendega on vastuolus rahvusvahelise kohtualluvuse kokkulepetes sisalduvate tingimuste ebaõiglase olemuse kontrollimine vastavalt direktiivile 93/13/EMÜ2 või selle ülevõtmiseks vastu võetud riigisisestele õigusnormidele?

2.    Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 25 lõike 1 esimese lause lõpuosa („välja arvatud juhul, kui kõnealune kokkulepe on sisulise kehtivuse poolest asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt tühine“) tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab – ka ühtlustatud õigusvaldkonnast kaugemale ulatuvat – sisulist kontrolli vastavalt selle liikmesriigi õigusele, mille kohtualluvuses on kokku lepitud?

3.    Kui vastus esimesele ja teisele küsimusele on eitav:

Kas direktiivi 93/13/EMÜ alusel teostatava ebaõigluse kontrolli puhul kohaldatavad riigisisesed õigusnormid, mis võeti vastu sama direktiivi ülevõtmiseks, tuleb kindlaks määrata selle liikmesriigi, mille kohtualluvuses kokku lepiti, õiguse või selle liikmesriigi, mille kohtusse pöörduti, lex causae järgi?

____________

    1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).

2     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/12, lk 288).