Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. május 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Laudamotion GmbH kontra Verein für Konsumenteninformation

(C-189/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Laudamotion GmbH

Ellenérdekű fél: Verein für Konsumenteninformation

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet1 rendelkezéseit, különösen annak 25. cikkét, 17. cikkének (3) bekezdését és 19. cikkét – adott esetben a 67. cikkre is tekintettel –, hogy azokkal ellentétes a joghatóságot kikötő megállapodások tisztességtelen jellegének a 93/13/EGK irányelv,2 illetve a megfelelő nemzeti átültető rendelkezések alapján történő vizsgálata?

2)    Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 25. cikke (1) bekezdése első mondatának utolsó tagmondatát („feltéve, hogy a szóban forgó tagállam joga értelmében a megállapodás az anyagi érvényességet illetően nem minősül semmisnek”), hogy az – a harmonizált jogterületen kívül is – lehetővé teszi a joghatóságot kikötő megállapodás alapján joghatósággal rendelkező tagállam nemzeti jogán alapuló tartalmi vizsgálatot?

3)    Az első és második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

A joghatóságot kikötő megállapodás alapján joghatósággal rendelkező tagállam joga vagy a felhívott tagállam lex causae-ja határozza-e meg a tisztességtelen jelleg 93/13/EGK irányelven alapuló vizsgálata során alkalmazandó nemzeti átültető rendelkezéseket?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).

2 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).