Language of document :

2020 m. gegužės 5 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Laudamotion GmbH / Verein für Konsumenteninformation

(Byla C-189/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė ir atsakovė: Laudamotion GmbH

Kita kasacinio proceso šalis ir ieškovė: Verein für Konsumenteninformation

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/20121 nuostatas, visų pirma 25 straipsnį, 17 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnį, taip pat atsižvelgiant į 67 straipsnį, reikia aiškinti taip, kad jomis draudžiamas tarptautinių susitarimų dėl jurisdikcijos pagal Direktyvą 93/13/EEB2 arba pagal atitinkamas įgyvendinančias nacionalinės teisės normas vertinimas dėl nesąžiningumo?

2.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 25 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio pabaigą („išskyrus atvejus, kai pagal tos valstybės narės teisę susitarimas yra niekinis turinio galiojimo atžvilgiu“) reikia aiškinti taip, kad šia nuostata suteikiama galimybė vertinti turinį pagal valstybės narės, dėl kurios jurisdikcijos buvo susitarta, nacionalinę teisę, net ir peržengiant suderintos teisės srities ribas?

3.    Jei į pirmąjį ir antrąjį klausimus būtų atsakyta neigiamai:

Ar vertinimui dėl nesąžiningumo pagal Direktyvą 93/13/EEB taikytinos direktyvą įgyvendinančios nacionalinės teisės normos nustatomos pagal valstybės narės, dėl kurios jurisdikcijos buvo susitarta, teisę ar pagal valstybės narės, kurioje buvo iškelta byla, lex causae?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).

2 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).