Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 5 mai 2020 – Laudamotion GmbH/Verein für Konsumenteninformation

(Cauza C-189/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă și pârâtă: Laudamotion GmbH

Intimat și reclamant: Verein für Konsumenteninformation

Întrebările preliminare

Dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1215/20121 , în special articolul 25, articolul 17 alineatul (3) și articolul 19, în orice caz având în vedere de asemenea articolul 67, trebuie interpretate în sensul că se opun controlului caracterului abuziv al convențiilor internaționale privind competența judiciară în temeiul Directivei 93/13/CEE2 , respectiv al dispozițiilor naționale de transpunere corespunzătoare?

Articolul 25 alineatul (1) prima teză ultima parte din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 („cu excepția cazului în care convenția este nulă și neavenită în privința condițiilor de fond în temeiul legislației statului membru respectiv”) trebuie interpretat în sensul că oferă posibilitatea unui control pe fond – chiar în afara domeniului legislativ armonizat – în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care instanțele sunt competente în temeiul unei convenții atributive de competență?

În cazul unui răspuns negativ la prima și la a doua întrebare:

Dispozițiile naționale de transpunere aplicabile controlului caracterului abuziv în conformitate cu Directiva 93/13/CEE sunt determinate de dreptul statului membru în care instanțele sunt competente în temeiul unei convenții atributive de competență sau de lex causae a statului membru al instanței sesizate?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).

2     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15, vol. 2, p. 273).