Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 5. maja 2020 - Laudamotion GmbH/Verein für Konsumenteninformation

(Zadeva C-189/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revidentka in tožena stranka: Laudamotion GmbH

Nasprotna stranka v revizijskem postopku in tožeča stranka: Verein für Konsumenteninformation

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba določbe Uredbe (EU) št. 1215/20121 , zlasti člene 25, 17(3) in 19, morebiti tudi glede na člen 67, razlagati tako, da nasprotujejo nadzoru nepoštenosti pogojev v dogovorih o mednarodni pristojnosti v skladu z Direktivo 93/13/EGS2 oziroma v skladu z ustreznimi nacionalnimi določbami za prenos?

2.    Ali je treba zadnji del prvega stavka člena 25(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012 (razen če je po pravu navedene države članice materialna veljavnost dogovora nična“) razlagati tako, da ta omogoča vsebinski nadzor v skladu z nacionalnim pravom države članice, katere sodišče je pristojno na podlagi dogovora o pristojnosti, ki lahko tudi presega usklajeno pravno področje?

3.    Če je odgovor na prvo in drugo vprašanje nikalen:

Ali se nacionalne določbe za prenos, ki jih je treba uporabiti za nadzor nepoštenosti pogojev v skladu z Direktivo 93/13/EGS, določajo po pravu države članice, katere sodišče je pristojno na podlagi dogovora o pristojnosti, ali po lex causae države članice, pred sodiščem katere se je začel postopek?

____________

    1     Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).

2     Direktiva Sveta z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993, L 95, str. 29).