Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 5 maj 2020 - Laudamotion GmbH mot Verein für Konsumenteninformation

(Mål C-189/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Laudamotion GmbH

Motpart: Verein für Konsumenteninformation

Tolkningsfrågor

1. Ska bestämmelserna i förordning (EU) nr 1215/2012,1 särskilt artiklarna 25, 17.3 och 19, eventuellt också mot bakgrund av artikel 67, tolkas på så sätt att de utgör hinder för en skälighetsbedömning av internationella avtal om behörig domstol enligt direktiv 93/13/EEG2 eller motsvarande nationella bestämmelser genom vilka direktivet införlivats?

2. Ska artikel 25.1 första meningen sista delen i förordning (EU) nr 1215/2012 (”såvida inte avtalet är ogiltigt på materiell grund enligt lagen i den medlemsstaten”) tolkas på så sätt att den möjliggör en innehållsbedömning – vilken går utöver det harmoniserade rättsområdet – enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där den domstol som är behörig genom ett avtal om behörig domstol är belägen?

3. Om frågorna 1 och 2 besvaras nekande:

Fastställs de tillämpliga nationella införlivandebestämmelserna för en skälighetsbedömning enligt direktiv 93/13/EEG av lagstiftningen i den medlemsstat där den domstol som är behörig genom ett avtal om behörig domstol är belägen eller av lex causae i den medlemsstat där talan väcks?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).

2     Rådets direktiv av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29).