Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 9. júna 2020 – Skatteverket/Skellefteå Industrihus Aktiebolag

(vec C-248/20)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteverket

Žalovaná: Skellefteå Industrihus Aktiebolag

Prejudiciálna otázka

Je zlučiteľné so smernicou o DPH1 , najmä s jej článkami 137, 168, 184 až 187, 189 a 192, že vlastník nehnuteľnosti, ktorý sa rozhodol zdaniť výstavbu budovy a odpočítal daň na vstupe zaplatenú pri transakciách súvisiacich s nadobudnutím stavebného projektu, musí okamžite vrátiť celkovú výšku dane na vstupe spolu s úrokmi z dôvodu zániku daňovej povinnosti na základe prerušenia stavebného projektu pred dokončením budovy a toho, že v dôsledku toho nedôjde k žiadnemu nájmu?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).