Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 30 юни 2020 г. — EL и CP/Ryanair Designated Activity Company

(Дело C-287/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищци: EL, CP

Ответник: Ryanair Designated Activity Company

Преюдициален въпрос

Представлява ли организирана от синдикална организация стачка на собствения персонал на опериращ въздушен превозвач „извънредно обстоятелство“ по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 ?

В това отношение от значение ли е обстоятелството дали преди стачката са водени преговори с органа, който представлява интересите на работниците?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).