Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 30. juni 2020 – EL og CP mod Ryanair Designated Activity Company

(Sag C-287/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: EL og CP

Sagsøgt: Ryanair Designated Activity Company

Præjudicielle spørgsmål

Er en strejke organiseret af en fagforening blandt de ansatte i et transporterende luftfartsselskab en« usædvanlig omstændighed » som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004? 1

Er det i denne henseende relevant, om der blev afholdt forhandlinger med de ansattes repræsentant(er) forud for strejken?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).