Language of document :

2020 m. birželio 30 d. Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EL ir CP / Ryanair Designated Activity Company

(Byla C-287/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: EL, CP

Atsakovė: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciniai klausimai

Ar skrydį vykdančio oro vežėjo darbuotojų streikas, organizuotas profesinės sąjungos, yra „ypatinga aplinkybė“, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį?

Ar šiuo atveju svarbu tai, ar prieš šį streiką buvo vedamos derybos su darbuotojų atstovu (atstovais)?

____________

1     2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).