Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. jūnijā iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – EL un CP/Ryanair Designated Activity Company

(Lieta C-287/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāji: EL, CP

Atbildētāja: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciālie jautājumi

Vai apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbinieku arodbiedrības organizēts streiks ir “ārkārtēji apstākļi” Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē?

Vai šajā ziņā ir svarīgi, vai pirms streika notika sarunas ar darbinieku interešu pārstāvi/pārstāvjiem?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).