Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg (Duitsland) op 30 juni 2020 – EL en CP / Ryanair Designated Activity Company

(Zaak C-287/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: EL, CP

Verwerende partij: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciële vragen

Is een vakbondsstaking van het eigen personeel van een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, aan te merken als een „buitengewone omstandigheid” in de zin van artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/20041 ?

Is het hierbij van belang dat er voorafgaand aan de staking onderhandelingen zijn gevoerd met de werknemersvertegenwoordiging(en)?

____________

1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).