Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 30. júna 2020 – EL a CP/Ryanair Designated Activity Company

(vec C-287/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: EL, CP

Žalovaná: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciálne otázky

Predstavuje štrajk pracovníkov prevádzkujúceho leteckého dopravcu organizovaný odbormi „mimoriadne okolnosti“ v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/20041 ?

Je v tejto súvislosti relevantné, či sa pred štrajkom uskutočnili rokovania so zástupcom/zástupcami pracovníkov?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. V. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).