Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgerichts Hamburg (Tyskland) den 30 juni 2020 – EL och CP mot Ryanair Designated Activity Company

(Mål C-287/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Sökande: EL, CP

Svarande: Ryanair Designated Activity Company

Tolkningsfrågor

Utgör en strejk som genomförs av personalen på ett utförande lufttrafikföretag, och som organiserats av en fackförening, sådana ”extraordinära omständigheter” som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/20041

Är det i detta avseende relevant huruvida det innan strejken fördes förhandlingar mellan arbetstagarrepresentanten eller arbetstagarrepresentanterna och arbetsgivaren?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).