Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 5 maja 2020 r. – DocMorris NV / Apothekerkammer Nordrhein

(Sprawa C-190/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: DocMorris NV

Strona pozwana: Apothekerkammer Nordrhein

Pytania prejudycjalne

Czy jest zgodna z przepisami tytułu VIII, a w szczególności z art. 87 ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE1 taka interpretacja przepisu krajowego [w tym przypadku § 7 ust. 1 zdanie pierwsze HWG (Heilmittelwerbegesetz – ustawy o reklamie środków leczniczych)], iż na podstawie tego przepisu zakazuje się aptece wysyłkowej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim pozyskiwania klientów poprzez zorganizowanie loterii promocyjnej, jeżeli udział w loterii jest uzależniony od przedłożenia recepty na produkt leczniczy stosowany u ludzi i wydawany na receptę, oferowana nagroda nie jest produktem leczniczym, lecz innego rodzaju przedmiotem (w tym przypadku rowerem elektrycznym o wartości 2500 EUR i elektrycznymi szczoteczkami do zębów) i nie należy obawiać się, że nagroda będzie zachęcać do nieracjonalnego lub nadmiernego stosowania produktów leczniczych?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. 2001, L 311, s. 67).