Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 5 maj 2020 - DocMorris NV mot Apothekerkammer Nordrhein

(Mål C-190/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Svarande: DocMorris NV

Kärande: Apothekerkammer Nordrhein

Tolkningsfråga

Är det förenligt med reglerna i avdelning VIII i direktiv 2001/83/EG1 , och särskilt med dess artikel 87.3, att en nationell bestämmelse (i det aktuella fallet 7 § punkt 1 första meningen i Heilmittelwerbegesetz (lagen om marknadsföring av läkemedel)) tolkas på så sätt att den innebär ett förbud för ett postorderapotek med hemvist i en annan medlemsstat att göra reklam med en pristävling, om kunden för att delta i denna pristävling ska lämna in ett recept på ett receptbelagt humanläkemedel och vinsten inte är ett läkemedel, utan ett annat föremål (i det aktuella fallet en elcykel till ett värde av 2 500 euro och eltandborstar) och det inte behöver befaras att en olämplig och överdriven användning av läkemedel främjas?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 2001, s. 67).