Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bucureşti (Rumænien) den 12. februar 2020 – SC Mitliv Exim SRL mod Agenţia Naţională de Administrare Fiscală og Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Sag C-81/20)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Bucureşti

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SC Mitliv Exim SRL

Sagsøgte: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală og Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Præjudicielle spørgsmål

Er bestemmelserne i artikel 2 og 273 i Rådets direktiv 2006/112 1 af 28. november 20[0]6 om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 50 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 325 TEUF under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som giver mulighed for at træffe/gennemføre sanktionsforanstaltninger over for en afgiftspligtig juridisk person under såvel den administrative som den strafferetlige procedure, der begge gennemføres sideløbende mod vedkommende, som følge af de samme faktiske handlinger i form af afgiftsunddragelse i en situation, hvor sanktionen i den administrative procedure ligeledes kan kvalificeres som havende strafferetlig karakter i overensstemmelse med de kriterier, som Domstolen har fastlagt i sin praksis, og i hvilket omfang skal disse foranstaltninger samlet anses for at være for vidtgående i forhold til den omhandlede afgiftspligtige?

Skal EU-retten i lyset af besvarelsen af det første spørgsmål fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter staten, gennem dennes egne skatteorganer, hvad angår de samme faktiske handlinger i form af afgiftsunddragelse inden for rammerne af den administrative procedure kan beslutte ikke at tage hensyn til betaling af et beløb for skade som følge af et strafbart forhold, der samtidig dækker det afgiftsmæssige tab, således at den afgiftspligtige ikke kan råde over dette beløb i en bestemt periode, og herefter under den samme administrative procedure kan fastsætte yderligere afgiftsforpligtelser for den afgiftspligtige også hvad angår den allerede indfriede gæld?

____________

1     EUT 2006 L 347, s. l