Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 12. februārī iesniedza Tribunalul Bucureşti (Rumānija) – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Lieta C-81/20)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Mitliv Exim SRL

Atbildētāji: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală un Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112 (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 2. panta un 273. panta, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. panta un LESD 325. panta noteikumiem saistībā ar tādiem apstākļiem kā pamatlietā aplūkotie ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds tiek aplūkots pamatlietā, kas ļauj attiecībā uz nodokļu maksātāju – juridisku personu gan administratīvā tiesvedībā, gan kriminālprocesā, kas vienlaikus notiek attiecībā uz šo personu par vienām un tām pašām konkrētām izvairīšanās no nodokļu maksāšanas darbībām, pieņemt/īstenot soda pasākumus situācijā, kad administratīvajā tiesvedībā piespriests sods var tikt kvalificēts arī kā kriminālsods atbilstoši kritērijiem, kurus savā judikatūrā identificējusi Eiropas tiesa, un kādā apjomā šo situāciju kopums kumulatīvi ir jau pārmērīgs attiecībā pret konkrēto nodokļu maksātāju?

Vai, ievērojot atbildi uz pirmo jautājumu, Eiropas Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka tām pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds tiek aplūkots pamatlietā un kas ļauj valstij ar tās nodokļu iestāžu starpniecību par vienām un tām pašām konkrētām izvairīšanās no nodokļu maksāšanas darbībām administratīvā tiesvedībā neņemt vērā summu, kas jau samaksāta kā noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzība un kas vienlaikus ir arī summa, kura sedz nodokļu parādu, kā rezultātā minētā summa uz noteiktu laiku kļūst nepieejama, un vēlāk administratīvajā tiesvedībā noteikt nodokļu maksātājam arī papildu nodokļu saistības par jau samaksāto parādu?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.