Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 12 lutego 2020 r. – SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Sprawa C-81/20)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SC Mitliv Exim SRL

Druga strona postępowania: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy art. 2 i art. 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 20[0]6 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 , art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 325 TFUE, w odniesieniu do okoliczności takich jak te będące przedmiotem postępowania głównego, stoją na przeszkodzie uregulowaniom krajowym takim jak uregulowania będące przedmiotem postępowania głównego, które umożliwiają przyjęcie/wykonanie środków sankcjonujących wobec podatnika będącego osobą prawną zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i w postępowaniu karnym, prowadzonym równolegle przeciwko danemu podatnikowi, w związku z tymi samymi czynami polegającymi na unikaniu opodatkowania, w sytuacji gdy sankcję w postępowaniu administracyjnym można uznać za mającą również charakter karny zgodnie z kryteriami określonymi przez sąd Unii w jego orzecznictwie, oraz w jakim stopniu wszystkie te działania, rozpatrywane łącznie, mają nadmierny charakter w stosunku do danego podatnika?

Czy w świetle odpowiedzi na pytanie pierwsze prawo Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie uregulowaniom krajowym takim jak uregulowania będące przedmiotem postępowania głównego, które zezwalają państwu, za pośrednictwem jego organów podatkowych, na nieuwzględnienie w odniesieniu do tych samych czynów polegających na unikaniu opodatkowania, w ramach postępowania administracyjnego, kwoty już zapłaconej tytułem szkody wyrządzonej w wyniku przestępstwa, która stanowi jednocześnie również kwotę pokrywającą szkodę podatkową, tak że dysponowanie tą kwotą nie jest możliwe przez pewien okres, a następnie nałożenie na podatnika w ramach postępowania administracyjnego również dodatkowych zobowiązań podatkowych z tytułu spłaconego już długu?

____________

1 Dz.U. 2006, L 347, s. l.