Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 12. februarja 2020 – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Zadeva C-81/20)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SC Mitliv Exim SRL

Nasprotni stranki: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali določbe člena 2 in člena 273 Direktive Sveta 2006/112 z dne 28. novembra 20[0]6 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 , člena 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 325 PDEU v zvezi z okoliščinami, kakršne so v postopku v glavni stvari, nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kakršna je obravnavana v postopku v glavni stvari, ki omogoča sprejetje/izvajanje ukrepov za sankcioniranje davčnega zavezanca, ki je pravna oseba, tako v upravnem kot kazenskem postopku, v postopkih, ki se odvijajo vzporedno zoper njega, za ista materialna dejanja davčne utaje, v primeru, v katerem je mogoče sankcijo v upravnem postopku opredeliti kot kazensko v skladu z merili, ki jih je v svoji sodni praksi določilo evropsko sodišče, in v kolikšni meri so vsa ta dejstva skupno gledano zoper obravnavanega zavezanca pretirana?

Ali je, glede na odgovor na prvo vprašanje, treba pravo Evropske unije razlagati tako, da to nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta v sporu o glavni stvari, ki državi omogoča, da prek svojih davčnih organov v okviru upravnega postopka ne upošteva istih dejanj davčne utaje za že vplačane odškodnine zaradi kaznivega dejanja in ki hkrati predstavlja znesek, ki pokriva davčno škodo, zaradi česar ta znesek za določeno časovno obdobje ni razpoložljiv, da se nato davčnemu zavezancu v okviru upravnega postopka naložijo tudi dodatne davčne obveznosti, vezane na že poravnani dolg?

____________

1 UL 2006, L 347, str. l.