Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia (Румъния), постъпило на 24 февруари 2020 г. — Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Дело C-99/20)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Alba Iulia

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Ответници: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Преюдициален въпрос

Следва ли Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент № 2658/87 на Съвета1 , да се тълкува в смисъл, че стоки, наречени общо „съставни части на комплекти корнизи за закачане на завеси, т.е. завършени тръби (лакирани, никелирани, хромирани)“, предмет на настоящия спор, се класират в подпозиция 8302 41 90 или в подпозиция 7306 30 77 от тази номенклатура?

____________

1 Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ 1987 L 256, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3).