Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunia) w dniu 24 lutego 2020 r. – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Sprawa C-99/20)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Alba Iulia

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Strona pozwana: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Pytanie prejudycjalne

Czy Nomenklaturę Scaloną, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Rady nr 2658/871 , należy interpretować w ten sposób, że towary o ogólnej nazwie „elementy zestawu karnisza tj. gotowe rurki (malowane, niklowane i chromowane)”, będące przedmiotem niniejszego sporu, objęte są podpozycją 8302 41 90, czy też podpozycją 7306 30 77 tej nomenklatury?

____________

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 2lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy (Dz.U. 1987 L 256, s. 1).