Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 10. června 2020 – CY v. Eurowings GmbH

(Věc C-252/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Hamburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: CY

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžné otázky

Může nárok na náhradu škody podle článku 7 nařízení č. 261/20041 vzniknout i v případě, že cestující nestihne z důvodu relativně nepatrného zpoždění na příletu přímo navazující let, což má za následek více než tříhodinové zpoždění v cílovém místě určení, avšak každý z obou letů byl provozován jiným leteckým dopravcem, přičemž rezervace nebyla provedena prostřednictvím leteckého dopravce provozujícího první úsek, u kterého byl v původním řízení uplatněn nárok?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Je letecký dopravce, který uskutečnil zpožděný let na prvním úseku „provozujícím leteckým dopravcem“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 c), čl. 7 odst. 1 nařízení č. 261/2004 nebo je „provozujícím leteckým dopravcem“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 c), čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení 261/2004 letecký dopravce, který uskutečnil včasný let na druhém úseku, jehož prostřednictvím byly oba lety rezervovány?

Pro případ, že je za „provozujícího leteckého dopravce“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 c), čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 261/2004 nutno považovat oba letecké dopravce:

Má cestující právo vybrat si, u kterého z obou leteckých dopravců uplatní svůj nárok?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).